topology

本节点将返回经过报警规则过滤后的目标节点状态,SmartPing Dashbord使用此数据来绘制拓扑

接口方法

GET

接口地址

/api/topology.json

接口入参

接口数据

{
    "1.2.3.4": "false",
    "114.114.114.114": "true",
    "123.125.114.144": "true",
    "69.171.229.28": "false",
    "8.8.4.4": "false"
}

目标节点IP->状态(treu,false)

最后更新于